Tuesday, March 13, 2012

PANALANGIN PARA SA MATAGUMPAY NA PAGSISIMULA NG PAGDIRIWANG NG TAON NG JUBILEO

Amang makapangyarihan,
matatapos na ang panahon ng paghahanda
at papasok na kami sa panahon ng pagdiriwang
ng Dakilang Jubileo ng aming Diyosesis.
Gawin Mong ang pagdiriwang sa ika-10 ng Marso
na sisimulan sa pagbubukas ng pinto ng Jubileo
at tatampukan ng pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
at ang iba pang balaking- gawain sa buong taong ito
ay matagumpay na maisakatuparan,
maging mabunga sa buhay-pananampalataya ng Iyong sambayanan
at maging tunay na pagpupuri at pagpapasalamat sa Iyo
para sa mga biyayang aming nakamtan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen

O Inang Maria, ang Inmaculada Concepcion, ipanalangin mo kami.

No comments:

Post a Comment